Tevékenységközpontú nevelés Nyomtatás
Célja a 3-8 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános
felkészítése. Magába foglalja gyermeki személyiség fejlesztését, életre való felkészítést, kommunikációra kívánjuk képessé tenni óvodáskorban gyermekeket tevékenységek által.
tevkzpEzek olyan óvodák, melyek sokoldalú érzelmi kifejezéseket és pozitív élményeket tesz lehetővé, amellyel hozzájárulhat a gyermek boldog alaphangulatának kifejlődéséhez és ezzel együtt a másik megértéséhez. Azok a gyermekek pedig, akik viselkedési nehézségekkel és zavarokkal küzdenek, különösen sok figyelmet és megértő nevelői magatartást igényelnek.
Következésképpen a család értékeire építve olyan gyermekeket szeretnének nevelni, akik:
 • érzelmileg kiegyensúlyozottak
 • a világra nyitottak, érdeklődőek
 • a társaihoz, a felnőttekhez pozitív érzelmekkel kapcsolódnak, jól
 • kommunikálnak
 • a szokásokhoz, szabályokhoz alkalmazkodnak, figyelmesek,
 • udvariasak
 • kreatívak
 • a másság elfogadására nyitottak
 • testileg jól fejlettek, mozgásában összerendezettek, testileg és
 • szellemileg készek az iskolai élet megkezdésére.

Alapelvek:
 • a gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze
 • a nevelés tegye lehetővé és segítse a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakozását

Fontosnak tartják a partnerközpontú nyitott óvodai nevelést, amelyben szoros a családdal való együttműködés.
tevkzp2Mind a gyermek, mind a szülő számára biztonságot nyújtó pozitív
érzelmeket sugárzó, esztétikus, barátságos, jól elrendezett környezetet
alakítanak ki, amely alapfeltétele a kisgyermekkori szükségletek egyénhez igazodó kielégítésének. A csoportszobákban és a játszóudvaron olyan változatos és gazdag tevékenységi formákat biztosítanak, amelyben minden kisgyermek a szabad választás jogán megtalálja önkifejezéséhez, fejlődéséhez szükséges helyet, eszközt, és a „jó játék” elmélyült folyamatában fejlődnek, és fejleszthetők képességei, személyiségjegyei.